položek
s DPH
 • Zobrazit

Záloha Obchodní podmínky

U přepravní služby TOPTRANS je nezbytné zkontrolovat obsah zásilky před řidičem. Prosím důkladně prohlédněte nejen neporušenost obalu, ale i nepoškozenost zboží uvnitř. Na pozdější reklamace poškození nemůže být bohužel brán zřetel, přepravce neuznává.


Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou vždy v Kč včetně DPH, pokud není stanoveno jinak.


Provozovatelem e-shopu je: Ludmila Masopustová, IČ 63142368, Píšťany 81.
Dodavatelem zboží - prodávajícím je: Petr Slavík – BRAVEA, IČ 49107569, Chelčického 1228, Roudnice nad Labem.

Bankovní spojení: 78-4681160277/0100 Komerční banka, a.s.

Stručně obecné

 • Odeslané objednávky jsou závazné a kupující uzavírá odesláním objednávky s prodávajícím smluvní vztah.
 • Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem tohoto elektronického obchodu.
 • Po provedení objednávky Vám bude na e-mail uvedený v objednávce zasláno potvrzení o přijetí objednávky a souhrn objednaného zboží.
 • Daňový doklad obdržíte spolu s objednaným zbožím nebo elektronickou cestou.
 • Objednávky zasíláme pouze na území ČR. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů


Prodávající
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím –s potřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti na adrese provozovny, Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem.

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@fajn-koupelny.cz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

· Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

· V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

· V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Na dotaz“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektro zařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího.

. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti, pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@fajn-koupelny.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodávající s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. . Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

prodávající si vyhrazuje právo přenechat expedici a realizaci prodeje třetí straně


Níže uvedené je neplatné.
-----------------------

Obchodní podmínky pro e-shop od 1.1.2014
26.12.2014
Bohužel se nám k dnešnímu dni nepodařilo nalézt aktualizované vzorové obchodní podmínky s ohledem na nový občanský zákoník. Budeme zdroje dále sledovat. Níže přikládáme dostupné informace o změnách a odkazy na zdroje.
Nové vzorové podmínky dosud nezveřejnila ani Asociace pro elektronickou komerci APEK:
http://www.apek.cz/novinky-apek/novy-obcansky-zakonik-se-blizi-apek-radi-svym-clenum/
https://webtrh.cz/248372-obchodni-podminky-shop-2014


Podstatné - bez ohledu na různé novely, někdy těžko rozluštitelnou právní stylistiku, snažíme se zákazníkem vždy rozumně domluvit k jeho spokojenosti. Svědčí o tom i recenze našich zákazníků.

Z nejdiskutovanějšího - 14ti denní lhůtu pro vrácení zboží bez udání důvodu samozřejmě dodržujeme, nově zákon ukládá vrácení peněz do 14ti dnů. Beztak jsme dosud vraceli peníze obratem do pár dní. Jsem rádi, že vráceného zboží bez udání důvodu je zlomek procenta z objednávek, v roce 2013 bylo pouze pět případů.
Zdroje:
http://www.novinky.cz/finance/322809-od-ledna-se-meni-pravidla-pro-nakupovani-na-internetu.html
http://blog.shoptet.cz/novy-obcansky-zakonik-zmeny-ktere-se-dotknou-i-vaseho-e-shopu/
http://www.netdirect.cz/o-nas/novinky/legislativni-zmeny-tykajici-se-eshopu-v-roce-2014.aspx
 

Novinky.cz:
Od 1. ledna se kupní smlouva při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Dosud byla tato část sporná a nebylo jasné, jestli smlouva vzniká odesláním objednávky nebo až po jejím potvrzení. V praxi to znamená, že e-shop musí dodat produkt, který si zákazník objednal. Jedinou výjimkou je vyprodání zásob. Povinnost potvrdit objednávku trvá.

Novinkou jsou i změny při řešení dodatků (odchylek), které byly zaslány s objednávkou. Příkladem takového dodatku je objednání produktu v barvě, která není v nabídce. Podle nového zákoníku je nutné je vyslyšet, pokud objednávku prodávající neodmítne.

Nově také nebude možné vymáhat smluvní pokutu, která je nyní většinou uvedena v obchodních podmínkách a již provozovatelé požadují po zákazníkovi, když například odmítne převzít objednané zboží. Nově je nutné ji sjednat samostatně telefonicky nebo písemně.

Odstoupení od smlouvy i po více než roce

Nový občanský zákoník upravuje i možnost odstoupení od smlouvy. Zákazník tak může učinit do 14 dní od převzetí zboží, tuto informaci je však nutné mu sdělit. Pokud není nikde tato doba uvedena, pak se lhůta prodlužuje na jeden rok a 14 dní. O možnosti odstoupení od smlouvy lze informovat i dodatečně, poté běží čtrnáctidenní lhůta, během které musí zákazník odeslat zboží zpět.

Odstoupení od smlouvy v praxi znamená, že kupující musí ve stanovené době vrátit zakoupené produkty, prodávající pak zašle peníze zpět zákazníkovi do 14 dnů. Nemusí tak však učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání.

Současně lze nově cenu snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. E-shop však musí o tomto postupu zákazníka informovat. Prodávající také zákazníkovi hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení. Poštovné při vrácení produktu platí kupující, který musí být poučen. V opačném případě to hradí prodávající.

Odstoupení od kupní smlouvy u věcí, které se rychle kazí nebo zastarávají, zůstává. Nově nemůže zákazník vrátit ani zboží, u kterého porušil hygienický obal.

Při reklamaci možnost slevy z kupní ceny

U reklamací prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud dodá kazové zboží, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z toho možné, lze odstoupit od smlouvy. Nově může prodávající nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.

V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné nově rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení zákazník může žádat odstranění vady či slevu. Odstoupit může pouze tehdy, pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.

Shoptet.cz:
Na novém občanském zákoníku pracoval tým právníků více než deset let. Pracovaly na něm levicové i pravicové vlády a výsledkem je zákon s více než třemi tisíci paragrafů. Upravuje spoustu nejasností, zavádí některé novinky a mění některé termíny. Provozovatelů e-shopu se týká několik více či méně zásadních změn.

Kdy jste se vlastně dohodli?

Začněme novinkou, která na první pohled vypadá jako formalita. Od Nového roku se kupní smlouva při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Dosud byla situace nejasná (někdo tvrdil, že smlouva vzniká už odesláním objednávky, někdo, že až potvrzením). I přesto, že smlouva vzniká už odesláním objednávky, musíte její obdržení potvrdit!

V praxi to znamená, že zboží, které si u vás zákazník objedná, mu musíte dodat. Výjimkou je samozřejmě vyprodání zásob.

Musíte vyhovět přání zákazníka

Výraznou změnou prošly situace, kdy je objednávka odeslána s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky (například žádost o úpravu zboží připsaná do poznámky). Tento dodatek musí být podle nového zákoníku vyslyšen, pokud objednávku bez zbytečného odkladu neodmítnete. Pokud tedy například prodáváte pouze černé iPhony a zákazník do poznámky napíše, že chce bílý, máte povinnost dodat mu bílý. Chcete-li, je ale možné dodatek předem vyloučit. Doporučujeme přímo upravit obchodní podmínky.

Obchodních podmínek se týká i další novinka – možnost sjednání smluvní pokuty. Její zaplacení můžete požadovat například, odmítne-li zákazník převzít zboží. Od Nového roku je sice možné ji domluvit i ústně (například po telefonu), na základě nálezu Ústavního soudu však nesmí být uvedena v obchodních podmínkách. V reálném životě to tedy bude fungovat tak, že máte-li smluvní pokutu zanesenou ve smluvních podmínkách, nemůžete ji vymáhat. Můžete ji však sjednat telefonicky (při uzavírání objednávky) nebo písemně, například v posledním kroku před odesláním objednávky.

Odstoupení od smlouvy? Změny termínů i bič na podvodníky

Nový občanský zákoník mění i možnost odstoupení od smlouvy. Zákazník může odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Tuto možnost mu musíte sdělit. Pokud mu ji nesdělíte, prodlužuje se lhůta pro odstoupení na 1 rok a 14 dní. Zákazníka je však možné o možnosti odstoupení od smlouvy informovat i dodatečně. Od této dodatečné informace má na odstoupení 14 dní. Novinkou spíše formální je fakt, že odstoupení od smlouvy platí, je-li odesláno do 14 dní od převzetí zboží (ne doručeno jako dnes).

Po odstoupení od smlouvy musí:

 • Zákazník vrátit zakoupené zboží do 14 dní.
 • Prodávající vrátit peníze do 14 dní. Není však povinen vrátit peníze dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Zákazník dostane zpět peníze v hodnotě kupní ceny zboží a nákladů na nejlevnější dopravu k němu. Náklady na vrácení zboží (poštovné) platí kupující. O tom však musíte zákazníka informovat, jinak náklady na vrácení zboží hradíte vy.

Cenu můžete snížit o hodnotu, kterou zboží ztratilo jinak než běžným používáním, pokud jste jako prodávající poučil zákazníka o možnosti odstoupení od smlouvy. Tato možnost se dostala do zákona kvůli podvodníkům, kteří e-shopy využívali jako půjčovny.

Stále platí, že není možné odstoupit od kupní smlouvy u věcí, které se rychle kazí nebo zastarávají. Nově nemůže zákazník vrátit ani zboží, u kterého porušil hygienický obal (například rozbalil koupený obvaz apod.).

To nejlepší na konec: Reklamace

Výraznou změnou prošel proces reklamace. Prodáváte-li zboží, zavazujete se, že bude při dobrém používání fungovat minimálně 2 roky. Jako prodejce ale můžete poskytnout i delší záruku. Pokud zboží neplní svůj účel, může jej zákazník reklamovat. Zákon, stejně jako nyní, definuje dvě situace:

 • První se týká jakosti při převzetí. Zde se jedná o situaci, kdy prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zákazník může žádat výměnu nebo opravu. Na výměnu má nárok, pokud nejde o nepřiměřený požadavek (to znamená, že závadu nelze odstranit nějakým jednoduchým úkonem, jakým je například utažení šroubku). Není-li oprava či výměna možná, může zákazník od smlouvy odstoupit. Nově je také možné hned při výskytu vady žádat poskytnutí slevy z kupní ceny.
 • Druhá jsou takzvaná práva z vadného plnění – tedy to, že se u zakoupeného zboží v záruční době vyskytla vada. Tato změna je patrně nejkomplikovanější. Nově totiž posuzujeme, zda je vada, která se na koupeném výrobku do dvou let vyskytne, podstatným nebo nepodstatným porušením kupní smlouvy. O pomyslné hranici budou patrně muset rozhodovat soudy. Co vám můžeme říci už teď?
  • podstatného porušení smlouvy si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo mu stačí jenom sleva.
  • nepodstatného porušení smlouvy je možné žádat odstranění vady nebo slevu. Odstoupit zákazník může, pokud vy závadu odmítnete odstranit, nebo to nestihnete včas.
   • Dokud zákazník nepožádá o slevu nebo nebude chtít odstoupit, můžete slovy občanského zákoníku dodat pouze to, co chybí (typicky například těsnění).


Tyto obchodní podmínky blíže specifikují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího – spotřebitel, zákazník. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, je-li kupujícím spotřebitel. Je-li kupujícím právní subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše ve znění novel.
 

Stručně obecné

 • Odeslané objednávky jsou závazné a kupující uzavírá odesláním objednávky s prodávajícím smluvní vztah.
 • Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem tohoto elektronického obchodu.
 • Po provedení objednávky Vám bude na e-mail uvedený v objednávce zasláno potvrzení o přijetí objednávky a souhrn objednaného zboží.
 • Daňový doklad obdržíte spolu s objednaným zbožím nebo elektronickou cestou.
 • Objednávky zasíláme standardně pouze na území ČR.

Ceny

Minimální výše objednávky je 1.000,- Kč včetně DPH.

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou vždy včetně DPH, pokud není uvedeno jinak. Dle dále uvedených podmínek může být cena navýšena o poplatek za dopravné a dobírkovné. Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům a nezahrnují související dekorace, plnění nebo doplňky. Ceny v internetovém obchodě mohou být měněny bez předchozího upozornění. Konečnou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky. Vyhrazujeme si právo na omyl, kdy může být ve vyjímečných případech cena omylem zadána chybně. V takovém případě neprodleně kontaktujeme zákazníka k dohodě.
 

Způsob platby

- platba předem na náš účet,
- hotově při předání zboží kurýrem,
- dobírkou,
- Online platby PayU a rychlá platba kartou.

Ceny jsou platné v okamžiku uskutečnění nákupu. Vyhrazujeme si právo na omyl, kdy může být ve vyjímečných případech cena omylem zadána chybně neúměrně pod obecnou cenou zboží.
 

Doprava

Balné neúčtujme.

Veškeré zboží před odesláním kontrolujeme. Zboží si při převzetí důkladně v přítomnosti přepravce překontrolujte. V případě poškození sepište stručný záznam volnou formou a nechte podepsat dopravcem. Neprodleně nás o poškozeném zboží informujte na tel.: +420774128546 nebo +420416836166 a zašlete nám záznam o poškození e-mailem na info@fajn-koupelny.cz . Poškození, které činí zboží nefunkčním od přepravce nepřebírejte. Při drobném poškození lze dohodnout dodatečnou slevu.

Doprava je zdarma při objednávce nad 10.000,- v rámci ČR.
 

Ceny dopravy:

- přepravní službou TOPTRANS do 5 kg 90,- Kč bez DPH /ZDARMA NAD 3000,-/;
- přepravní službou TOPTRANS od 6 do 30 kg 130,- Kč bez DPH /ZDARMA NAD 3000,-/;
- profibalíkem České pošty 140,- Kč bez DPH - ZRUŠENO-NEPOSKYTUJEME;
- nad 30 kg nebo křehké zásilky a zásilky větších rozměrů přepravní službou TOPTRANS zpravdila na paletě 322,- Kč bez DPH /ZDARMA NAD 5000,-/,
při větší vzdálenosti může být cena navýšena, bude vypočtena dle ceníku přepravce a zákazník požádán e-mailem nebo telefonicky o souhlas;
- nad 1 m3 nebo 60 kg přepravní službou TOPTRANS 537,- Kč bez DPH /ZDARMA NAD 10000,-/;
- přepravní službou TOPTRANS do 5 kg 90,- Kč bez DPH /ZDARMA NAD 3000,-/;
- objednávky do 1000,- Kč o hmotnosti do 30 kg 207,- Kč bez DPH přepravní službou TOPTRANS /ZDARMA NAD 3000,-/;
- poplatek za dobírku neúčtujeme.

Objednané zboží nemusí být dopraveno najednou. Doslání objednaného zboží je na náklady internetového obchodu. Dopravu zajišťujeme přepravními službami nebo vlastní.
 

Dodací lhůty

Dostupnost výrobků je uvedena u každé zboží. Nejžádanější sortiment je běžně skladem. Dodací lhůta tohoto zboží bývá obvykle do druhého až třetího pracovního dne, při objednání do 08:30 hod. se snažíme expedovat týž den (závisí na vytíženosti skladu, pro požadavek expedice týž den objednávky odeslané brzy ráno prosím raději telefonicky potvrďte v čase 8:30-8:45). Dostupnost uvedená u jednotlivých výrobků se výjimečně nemusí shodovat s aktuálním stavem. Jedná se o situace, kdy zboží je ten den vyprodáno ze skladových zásob nebo je u výrobce či dovozce do ČR výjimečný výpadek v sortimentu a ze systému se nenaimportovala nová data (aktualizujeme 2x denně). V takovém případě neprodleně zákazníka informujeme a snažíme se prodlevu v dodávce minimalizovat.

"Skladem v Líbeznicích" - po obdržení objednávky předáme pokyn do skladu v Líbeznicích k přípravě zboží k expedici. Dle momentální vytíženosti skladu, zpravidla druhý den, je zboží připraveno k expedici.

"Skladem"  - při obdržení objednávky do 12:00 se snažíme zboží vyexpedovat ještě týž den. Expedice probíhá z našeho kamenného obchodu v Roudnici nad Labem.

"Osobní odběr v Líbeznicích" je možný pouze při bezhotovostní platbě na náš účet 78-4681160277/0100 Komerční banka, a.s. nebo při hotovostní platbě v našem kamenném obchodě v Roudnici nad Labem. Provozní doba skladu pro odběr zboží je pondělí až čtvrtek v čase 7:30 až 16:00, v pátek 7:30 až 14:45. Daňový doklad Vám bude následně doručen e-mailem, pokud se tak již nestalo. Idetifikujte se prosím Vaším jménem a označením dodavatele zboží - Pter Slavík, Roudnice n. L.

"Osobní odběr v Roudnici nad Labem" je možný pondělí až pátek v čase 9:30 - 16:45, v sobotu 9:30 až 12:00 (předem nás prosím na sobotní odběr upozorněte) na adrese našeho kamenného obchodu v Roudnici nad Labem, Chelčického 1228, areál společnosti Bravea. Není možné platit platební kartou. Informujeme Vás e-mailem nebo telefonicky, kdy bude zboží připraveno k odběru.
Pokud požadujete osobní doběr v Roudnici n. L . pro zboží, jehož skladová dostupnost je označena "Skladem v Líbeznicích nebo "Skladem v Příbrami", je nutné počítat s tím, že je dopravováno do našeho kamenného obchodu každý pátek dopoledne.

Při zvolené platbě převodem na náš účet expedujeme po připsání platby. O provedené platbě je vhodné nás informovat nejlépe e-mailem na objednavky@fajn-koupelny.cz nebo info@fajn-koupelny.cz s uvedením čísla objednávky. Příprava expedice se tím může urychlit.
 

Převzetí zásilky

Při převzetí zásilky se vždy za přítomnosti přepravce přesvědčte, že obal zásilky není poškozený (výrazně promáčknutý, roztrhaný, rozmočený, zásadně porušena balící páska). Pokud by byla zásilka poškozena můžete jí přezít tzv. "s výhradou" (nehte si od přepravce potvrdit), případně  zásilku nemusíte převzít.  V takovém případě nás prosím neprodleně, ještě v přítomnosti přepravce, kontaktujte na tel.: 774 128 546 nebo 416 836 166,  416837800 k dohodě o postupu.

U přepravní služby TOPTRANS je nezbytné zkontrolovat obsah zásilky před řidičem. Prosím důkladně prohlédněte nejen neporušenost obalu, ale i nepoškozenost zboží uvnitř. Na pozdější reklamace nemůže být bohužel brán zřetel.

U přepravní služby PPL jsou 3 pracovní dny k uplatnění reklamace stavu zásilky. V případě takovéto reklamace nám prosím zašlete fotodokumentaci poškození e-mailem na info@fajn-koupelny.cz . Co nejdříve se s Vámi spojíme a společně domluvíme dodání nové zásilky. Na pozdější reklamace poškození zásilky nemůže bát brán zřetel.

Pokud jste převzali neporušený balík, je ve Vašem zájmu bez zbytečného odkladu si dodané zboží prohlédnout. O dalších případných závadách a nedostatcích nás informujte telefonicky nebo písemně (dopis nebo email) do tří dnů od doručení zboží. Toto se vztahuje i na neúplnost dodávky a nesrovnalosti v počtu dodaného zboží. Na pozdější reklamaci nemůže bát brán zřetel. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii dokladu o zaplacení. Při drobném poškození lze dohodnout dodatečnou slevu.
 

Reklamace

Při zjištění závady, kterou bude kupující považovat za reklamaci, doporučujeme prvně se obrátit na autorizovaný servis výrobce. Reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Servis Vám též poskytne úplné a odborné informace k Vaší závadě, popř. Vám sdělí, zda se jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí.

U vodovodních baterií, předstěnových modulů a některých dalších výrobků je zajištěn záruční servis přímo u zákazníka. Pro nejrychlejší reklamaci kontaktujte reklamační oddělení zastoupení výrobce či dovozce v ČR a domluvte termín návštěvy reklamačního technika u Vás. Pokud výrobce či dovozce neznáte, kontaktujte pro reklamaci nás.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se k reklamaci vyjádří co nejdříve ode dne jejího obdržení.
 

Záruční lhůta

Záruka je běžně dvouletá. U některých výrobků, například vodovodních baterií, bývá záruka delší, liší se dle výrobců. Bližší informace o záruční lhůtě naleznete u jednotlivých produktů na našem e-shopu nebo na internetových stránkách výrobce či dovozce.

Záruční doba platí ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.
 

Odstoupení od smlouvy

14-ti denní záruka vrácení peněz

V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku poskytujeme 14-denní záruku vrácení peněz v případě nespokojenosti s obdrženým zbožím.

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp.).

Podmínky vrácení peněz:

- Zašlete email na info@fajn-koupelny.cz,  nebo písemně dopisem na naši adresu s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu …………… (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.
- Zboží musí být naprosto neporušené, neponičené, nepoužité s neporušeným originálním obalem a schopné dalšího prodeje.
- K zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím.
- Zboží odešlete běžným balíkem na adresu provozovny (doporučujeme pojistit, neposílat na dobírku - takové zásilky nepřebíráme).
- V přiloženém dopise s datem a podpisem uveďte způsob jakým chcete zaslat peníze za vrácené zboží.
- Zákazník musí doručit zásilku do 14 dnů od obdržení zboží zpět na naši adresu.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet do 10-ti pracovních dnů po fyzickém obdržení nepoškozeného zboží. Nejpozději však do 30-ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Vrácené zboží musí být v nepoškozeném originální obalu doručeno na adresu naší provozovny: FAJN-KOUPELNY, areál firmy Bravea, Chelčického 1228 , 413 01  Roudnice nad Labem, nikoliv na fakturační adresu!!! Na fakturační adrese nelze zboží převzít.
 

Zrušení objednávky ze strany provozovatele

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
- změnila se výrazným způsobem cena,
- cena u zboží byla zadána chybně neúměrně pod obecnou cenou zboží, nedojdeli k dohodě se zákazníkem na kompromisním řešení,
- objednávka nedosahuje výše 1000,- Kč včetně DPH.

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky).
 

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu, např. banky, dopravce, to však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme Vaše data žádné třetí straně. Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí jsme připraveni Vám vyjít maximálně vstříc a dohodnout se k Vaší spokojenosti. Vaše spokojenost je pro nás prioritou a pozitivní reklamou.


KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu

FAJN-KOUPELNY.cz                                  Tel.: 416 836 166
areál koupelny Bravea                           Mobil: 774 128 546
Chelčického 1228                                  E-mail: info@fajn-koupelny.cz
413 01 Roudnice nad LabemFACEBOOK

JavaScript musí být povolen